Preaload Image

EA G-BOT Version 1.0

BOT chỉ vào 1 lệnh. Đang thêm có thể vào thêm 2 lệnh cùng lúc

Bước 1: Xác định giá mua & Giá bán

Bước 2: Nhập vào TP/ SL và Lots


Đang chỉnh sửa để tùy biến cùng 1 lúc có thể vào lệnh BUY & SELL

EA Net89 V1.2

BOT tỷ lệ thắng là (76,41%). Logic vào lệnh theo xu hướng (TREND) và Sideway

Bước 1: Xác định giá mua & Giá bán

Bước 2: Nhập vào TP/ SL và Lots


Tùy chỉnh số Lot để tùy biến với tài khoản nhỏ.